Användarvillkor

Användarvillkor

Tjänster kan ha specifika villkor för användning. Eazy-Office.com ska informera klienten på ett lämpligt sätt om dessa villkor, klienten åtar sig att följa dessa villkoren.
Eazy-Office.com har inget ansvar för fel eller underlåtenheter i någon tjänst, förutom att på sbbast möjlig tid försöka avhjälpa de rapporterade felen.

Eazy-Office.com har inget ansvar för tjänsternas fullständighet och noggrannhet, och ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår till följd av fel eller brister eller information som lämnats som svar på tjänsterna.

Eazy-Office.com är inte ansvarig gentemot abonnenten eller annan datorresurs, varvid utomstående som har tillgång till att förstöra eller förvränga data eller information. Eazy-Office.com är inte heller ansvarig för dataförlust.
Betalningsavgifter är i form av etableringsavgifter, prenumerationsavgifter, serviceavgifter och andra avgifter för ytterligare tjänster och i övrigt i enlighet med prislistan.

Eazy-Office.com har rätt att ändra avgifter under avtalsperioden. Ändringar ska meddelas minst en månad före aktivering. Klienten har rätt att säga upp avtalet med 14 dagars varsel om ökningen påverkar månatliga avgifter under avtalets period. Sådan uppsägning ska ske skriftligen till Eazy-Office.com senast 14 dagar innan höjningen aktiveras. Vissa avgifter betalas i efterskott andra avgifter på förhand.

Betalning måste registreras hos Eazy-Office.com senast den angivna förfallodagen på fakturan, betalningsperioden får inte vara kortare än 10 dagar. Betalning måste göras i valutan och till det konto som anges på fakturan. Betalning ska betraktas som betalning när betalningen tas emot på bankkontot. Fakturering sker vanligtvis en gång i månaden. Om fakturan betalas på annat sätt än med den utfärdade fakturan från Eazy-Office.com, måste fakturanummeret användas som referens. Underlåtenhet att göra detta gör att betalningen betraktas som ofullständig.

Eazy-Office.com har rätt att under den aktuella faktureringsperioden omedelbart kräva betalning på klientkonto om avgifter överstiger beloppet Eazy-Office.com sätter som kreditgräns för klienten. Eazy-Office.com har rätt att neka klienten från att använda tjänsten när kreditgränsen uppnås och intill full betalning har erhållits. Abonnenten ska inom en lämplig tidsperiod meddela Eazy-Office.com om fakturan anses vara felaktig. Tillräcklig tid är normalt en vecka inom förfallodagen. Om klienten inom rimlig tid invänder mot fakturan och upprätthåller en rättvis sak mot avgiften ska Eazy-Office.com tillåta uppskjuten betalning av det omtvistade beloppet tills tvisten slutligen har avgjort. Obestridligt belopp ska betalas till det angivna bankkonto på förfallodagen. Standardränta debiteras på det belopp som klienten slutligen kommer att betala. Eazy-Office.com har rätt att ta ut serviceavgift på alla fakturor.

När betalningen är försenad läggs en sedvanlig sanktionsränta enligt §6 i ränslagen till beloppet. Dessutom en reglerad påminnelsesavgift och eventuella inkassoavgifter. Om kunden försenar mer än 10 dagar med betalning efter skriftlig påminnelse, har Eazy-Office.com rätt att stänga klienten från att använda tjänster tills en full betalning har gjorts. Om upprepad försening har Eazy-Office.com rätt att stänga av klienten omedelbart tills full betalning har gjorts.
Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Ändringar måste meddelas minst en månad i förväg. If the change involves significant disadvantage to the client, then the client has the right to with 14 days’ notice in writing terminate the contract, but not before new terms are activated. The client is deemed to have accepted the change if the service is used after the change is activated.

Har du frågor?

Ring oss på 0764-668 110